Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch of per mail, gaat u akkord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen POMME'S LASH BAR en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2: INSPANNING
   1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
   2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

ARTIKEL 3: AFSPRAKEN
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak POMME'S LASH BAR persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal POMME'S LASH BAR de kosten voor de gehele geboekte behandeling voor 50% doorberekenen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
   1. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag POMME'S LASH BAR de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
   2. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag POMME'S LASH BAR de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.
POMME'S LASH BAR moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

ARTIKEL 4: BETALING
   1. POMME'S LASH BAR vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website.
   2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
   3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
   4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant op per bankbetaling te voldoen (op dezelfde werkdag).

ARTIKEL 5: CADEAUBON
   1. Een cadeaubon uitgegeven door POMME'S LASH BAR is niet inwisselbaar tegen contant geld.
   2. Er zit geen geldigheidslimiet aan de cadeaubon.
   3. Om de cadeaubon te kunnen erzilveren dient u telefonisch een afspraak te maken bij POMME'S LASH BAR.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
   1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
   2. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt  is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de
       informatie.
   3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
   1. POMME'S LASH BAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
       werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
   2. POMME'S LASH BAR is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
   3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van POMME'S LASH BAR zelf.

ARTIKEL 8: GARANTIE
De cliënt wordt op de hoogte gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de henandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
POMME'S LASH BAR geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en producten.